Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKT

MALYTYGR.CZ
Chotěšice 15
28901 Chotěšice
tel: +420724639336
info@malytygr.cz

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY » Reklamační řád
Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

1.1.Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek obchodu Malytygr.cz, jehož provozovatelem je Markéta Vávrová ičo: 87447746 se sídlem Chotěšice 15, 28901 Chotěšice (prodávající) a popisuje, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

1.2.Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a bez výhrad jej přijímá.

1.3.Kupujícím je kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

1.4.Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.

Odpovědnost prodávajícho

2.1.Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží má vlastnosti uvedené v čl.4 Obchodních podmínek.

2.2.Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli za vadu zboží, která se projeví ve době dvou let od převzetí zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

2.3.Vadou není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

2.4.Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závadanebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením zboží
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní

Podmínky a postup reklamace

3.1.Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti je znečištěné nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

3.2.Reklamované zboží může kupující-spotřebitel předat prodávajícímu osobně nebo ho zaslat na adresu provozovny.

 • osobní předání je třeba předem s prodávajícím domluvit, a to emailem na info@spokojenakocka.cz nebo telefonicky na 724639336
 • v případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující-spotřebitel odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat pokud možno originální obaly. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího pojištěna.
 • náklady na přepravu reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. Zásilky s dobírkou nebudou přijaty.

3.3.K reklamovanému zboží kupující-spotřebitel přiloží originální nákupní doklad a vyplněný Reklamační protokol. Za správnost vyplněných údajů odpovídá kupující-spotřebitel.

3.4.Prodávající je povinen kupujícímu-spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího-spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

3.5.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující-spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se kupujícím-spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co kupující-spotřebitel reklamaci uplatnil, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

3.7.Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 3 může kupující-spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

3.8.Prodávající je povinen vydat kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.9.Kupující-spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. Přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující-spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

3.10.Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, kupujícímu-spotřebiteli se záruční doba prodlužuje pouze o dobu, kdy byla věc v reklamaci. Kupujícímu-spotřebiteli zůstává původní doklad o koupi s původním datem nákupu. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující-spotřebitel povinen věc převzít. O vyřízení je kupující-spotřebitel informován emailem, který uvedl již při uplatnění reklamace.

3.11.Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího-spotřebitele e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.

4.1.2023