Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKT

MALYTYGR.CZ
Chotěšice 15
28901 Chotěšice
tel: +420724639336
info@malytygr.cz

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY » Reklamační řád
Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

1.1.Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek obchodu Malytygr.cz, jehož provozovatelem je Markéta Vávrová ičo: 87447746 se sídlem Chotěšice 15, 28901 Chotěšice (prodávající) a popisuje, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

1.2.Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1.3.Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího, kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

1.4.Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

1.5.Tento reklamační řád je platný od 1.dubna 2011. Jakékoli změny a úpravy reklamačního řádu učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

Délka záruky

2.1.Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu Malytygr.cz a to v délce trvání 24 měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

2.2.Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

2.3.Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

Záruční podmínky

3.1.Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

  • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, jestliže to vzhledem k povaze vady není neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

  • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

  • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného Zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.2.Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

Postup reklamace

4.1.Reklamované zboží může kupující předat prodávajícímu osobně nebo ho zaslat na adresu provozovny.

  • osobní předání je třeba předem s prodávajícím domluvit, a to emailem na info@malytygr.cz nebo telefonicky na 724639336

  • v případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat pokud možno originální obaly. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího pojištěna.

  • náklady na přepravu reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. Zásilky s dobírkou nebudou přijaty.

4.2.K reklamovanému zboží kupující přiloží popis závady a originální nákupní doklad.

4.3.Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem). Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 724 639 336 a to v pracovní dny od 9:00 do 18:00 hod.

4.4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit.

4.5.V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

4.6.Po vyřízení reklamace zašle prodávající výrobek zpět kupujícímu nebo ho vyzve k převzetí opraveného zboží. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.